คู่มือการบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่านระบบ GFMIS Web Online