แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส กองคลัง ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดแนบมาตรฐานกลาง การจัดพื้นที่ 5ส กรมปศุสัตว์
แต่งตั้งคณะทำงาน 5ส ของกองคลัง
มาตรฐานกลางการจัดพื้นที่ 5ส กรมปศุสัตว์