รวมภาพ กิจกรรม KM กองคลัง 
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม