วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ประชุมการพิจารณาสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผอ.กองคลัง นายมนัส เทพรักษ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายอิสระ ปัญญาวรรณ ผอ.สำนักกฎหมาย นางสาวธารารัตน์ มูลิกา รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการตรวจสอบคำสั่งย้ายข้าราชการ (กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งย้าย และประสงค์ขอเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์