วันที่ 30 มกราคม 2567 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุม ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ส่วนกลาง) ครั้งที่ 1 / 2567 โดยมี นางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ ผอ.กองคลัง นายจาตุรนต์ พลราช ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ นายรักไทย งามภักดิ์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายมนัส เทพรักษ์ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายดนัย คำขวัญ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายอุดม เจือจันทร์ ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ นางสาววนิดา แจ้งประจักษ์ ผอ.กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผอ.กองสารวัตรและกักกัน นางสาวธารารัตน์ มูลิกา หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 และเพื่อพิจารณาการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ครุภัณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์