รวมภาพกิจกรรม : โครงการสานสัมพันธ์งานคลัง

ครงการสานสัมพันธ์งานคลัง กับสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558


โครงการสานสัมพันธ์งานคลัง กับกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

 

โครงการสานสัมพันธ์งานคลัง กับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

โครงการสานสัมพันธ์งานคลัง กับสำนักงานเลขานุการกรม

 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

 

                                                                                                             

โครงการสานสัมพันธ์งานคลัง  กับกองการสารวัตรและกักกัน                                                                                                                                

 วันที่ 9 มีนาคม 2558

                                                                                             

 โครงการสานสัมพันธ์งานคลัง  กับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                                                                                                                                   
  วันที่ 3 มีนาคม 2558

                                                                                               

 โครงการสานสัมพันธ์งานคลัง  กับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                                                                                                                                   
  วันที่ 9 มีนาคม 2558