ภาพกองคลังรับรางวัล 

รางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่นประจำปี 2556

ระดับชมเชย