IMG 201

ประชุมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ2561

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00น.

โดย รอธ.วีระชาติ เขื่อนรัตน์ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมกองคลัง