ภาพประชุมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2561 ผ่านระบบGin Conference

(23มีค.61)