ประเพณีสงกรานต์ มวนชื่น...รื่นเริงใจ กรมปศุสัตว์ไทย...มหาสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ กรมปศุสัตว์