กองคลังจัดอบรมเทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม
ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์
ในวันพุธ ที่  22 มกราคม 2563