โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานระดับกรม (กองคลัง) ของส่วนราชการ รุ่นที่ 1
 เรื่อง (ระบบจัดซื้อจัดจ้างและระบบการรับและนำส่ง) วันที่ 2 
วันที่ 23 มีนาคม 2564
เวลา 9.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2