โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานระดับกรม (กองคลัง) ของส่วนราชการ รุ่นที่ 1 
วันที่ 3 เรื่อง ระบบเบิกจ่าย
วันที่ 24 มี.ค. 64 
เวลา 9.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2