โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานระดับกรม (กองคลัง) ของส่วนราชการ รุ่นที่ 1
 เรื่อง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร(Fixed Assets)
วันสุดท้ายของการอบรม
วันที่ 26 มี.ค. 64 
เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2