โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานระดับกรม (กองคลัง) ของส่วนราชการ รุ่นที่ 1 
วันที่ 4 เรื่อง ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
วันที่ 25 มี.ค. 64 
เวลา 9.00 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2