การจัดการองค์ความรู้ KM เรื่องระบบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์ออนไลน์
วันที่ 28 มิถุนายน 2564   
ณ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง กรมปศุสัตว์