การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผอ.กองคลัง) , นายไสว นามคุณ (ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ (ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์) และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting)
การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 8 กันยายน 2564 กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายสะสมได้ 89.94 % โดยมีหน่วยงานหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต่ำกว่า ร้อยละ 77 จำนวน 17 หน่วยงาน ดังนี้ (1) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (2) กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (3) สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (4) สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (5) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 (6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (7) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (8) สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (9) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี (10) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม (11) ด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ (12) ด่านกักกันสัตว์นครปฐม (13) ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท (14) ด่านกักกันสัตว์นครพนม (15) ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ (16) ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก (17) ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เร่งรัดให้หน่วยงานดังกล่าว เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป