กฐินกรมปศุสัตว์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์