การประชุมเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับการดูแล

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ณ ห้องประชุมกองคลัง