กองคลัง ร่วมสนับสนุนวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบุคลากร ของ กผส. ตามโครงการพันธมิตรกองคลัง
วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00น.
ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ