กองคลังจัดทำความสะอาด Big Cleaning DAY  

วันที่ 8 เมษายน 2565