การประชุม 5ส กองคลัง 

วันที่ 22 มีนาคม 2565

เวลา 10.00 น -12.00 น

ณ ห้องประชุมกองคลัง