"ประชุมโครงการเสริมสร้างความตระหนัก ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้บุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566"
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างความตระหนัก ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้บุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวจุไรรักษ์ อุนาภีร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ระเบียบ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ และให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กำหนด ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น