วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ตามที่กรมปศุสัตว์ ดําเนินการจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ (KM DLD) เป็นประจําทุกปี  นั้น
เนื่องจากการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นค่าตอบแทนอย่างหนึ่งไม่ใช่สวัสดิการ ซึ่ง ทางราชการให้กับข้าราชการนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินตอบแทนอื่นที่ได้รับจากทางราชการ เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือแก่ข้าราชการผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย
กองคลังจึงได้ดำเนินการจัด KM  ภายใต้กรอบแนวคิด “คลินิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ” ประจําปีงบประมาณ2566  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่สนใจสังกัดกองคลัง  ณ ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น 2