ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องการตรวจสอบใบสำคัญเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ในราชอาณาจักร 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
 ห้องประชุมกองคลัง ตึกอุศุภราช ชั้น1