การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับกระบวนงาน 

ณ ห้องประชุม กองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุราช