กองคลังร่วมบริจาคสิ่งของให้กับกองพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ
เพื่อส่งมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

วันที่ 10 สิงหาคม 2566