สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(โครงการไทยนิยมยั่งยืน)
งบประมาณรายจ่ายตาม พรบ.2561