สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 

ภาพรวมงบประมาณปี2561(รวมไทยนิยมยั่งยืน)
ภาพรวมงบประมาณปี2561 เพิ่มเติม(ไทยนิยมยั่งยืน)
ภาพรวมงบประมาณปี2561 (ตามพรบ/เดิม ไม่รวมไทยนิยมยั่งยืน)