สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

ภาพรวมงบประมาณปี2562