สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2566