สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 

ภาพรวมงบประมาณปี2566