ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 30 เครื่อง   <9 เม.ย.64>
 การประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ และยกเลิก จำนวน 2 รายการ <26 มี.ค.64>  
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  <22 มี.ค.64>  
การเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <18 มี.ค.64>  
ผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-7519 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <15 มี.ค.64>  
การเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน และเช่าห้องประชุมและโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <12 มี.ค.64>  
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <24 ก.พ.64>  
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ <18ก.พ.64>  
 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <16 ก.พ.64>  
 
 
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ <15 ม.ค.64>  
 
ซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 310 หีบ  (3,720 ม้วน)  <7 ม.ค.64>  
 การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐๐และ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ <23 ธ.ค.63>  
 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 138 รายการ และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ <17 ธ.ค.63>  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ <27 พ.ย.63>  
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <8 ต.ค.63>