ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตารางแสดงวงเงินราคากลาง <30 ก.ย.64>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสกัดและตรวจเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยเทคนิค Real-Time PCR แบบมี Internal Control (IC)  จำนวน ๕๗,๕๐๐ ตัวอย่าง  <29 ก.ย.64>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จำนวน ๔๑ เครื่อง  <29 ก.ย.64>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จำนวน ๑ งาน  <27 ก.ย.64>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <27 ก.ย.64>  
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <20 ก.ย.64>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14 ก.ย.64>  
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ <9 ก.ย.64>  
 
การเสนอราคาซื้อยาฉีดสำหรับการุณยฆาตสัตว์ฯ และตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ  <8 ก.ย.64>  
 
 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <24 ส.ค.64>  
 
ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ <14 ก.ค.64>  
 
จ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิภาพ การเลี้ยงลิงกังเพื่อใช้งานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29 มิ.ย.64>  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <8 มิ.ย.64>  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุเวชภัณฑ์จำนวน 5 รายการ  ตามประกาศประกวดราคาเลขที่ e-8/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564  <2 มิ.ย.64>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านแพะทรงเลี้ยงจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <13 พ.ค.64>  
 
ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ษง-1862 กทม.และ หมายเลขทะเบียน ฮค-4084 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29 เม.ย.64>  
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 30 เครื่อง   <9 เม.ย.64>  
 การประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ และยกเลิก จำนวน 2 รายการ <26 มี.ค.64>  
 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  <22 มี.ค.64>  
การเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <18 มี.ค.64>  
ผู้ชนะการเสนอราคาและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-7519 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <15 มี.ค.64>  
การเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน และเช่าห้องประชุมและโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <12 มี.ค.64>  
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <24 ก.พ.64>  
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ <18ก.พ.64>  
 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <16 ก.พ.64>  
 
 
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ <15 ม.ค.64>  
 
ซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 310 หีบ  (3,720 ม้วน)  <7 ม.ค.64>  
 การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐๐และ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ <23 ธ.ค.63>  
 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 138 รายการ และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ <17 ธ.ค.63>  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ <27 พ.ย.63>  
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <8 ต.ค.63>