ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (28 ก.ย.64)
ซื้อวัสดุสำนักงานวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 145 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (25 ก.ย.64)
จ้างซ่อมแซมอาคารอุศุภราช กองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (25 ก.ย.64)
 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7 รายการ (22 ก.ย.64)  
ข้อมูลซื้อวัคซีนโรคลัมปี (Lumpy skin disease Vaccine) สำหรับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโค-กระบือ จำนวน 5,000,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย.64)  
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ, ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4   
 
 ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค.64)  
 
ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิภาพการเลี้ยงลิงกังฯ  (25 ส.ค.64)  
 
 
ประกวดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ตามสัญญาเลขที่  14/2564 (30 มิ.ย.64)  
ระกวดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาเลขที่  13/2564 (30 มิ.ย.64)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ   (30 มิ.ย.64)  
จ้างงานกิจกรรมผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิาค้าชุมชน(OTOP)ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทผลิตภัณฑ์ (22 มิ.ย.64)  
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (22 มิ.ย.64)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านแพะทรงเลี้ยง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย.64)  
 
 
 
 
 ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (28 เม.ย.64)  
 
 
สัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (30 มี.ค.64)  
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,699,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (25 มี.ค.64)  
สัญญาเช่าห้องประชุมและโปรเจคเตอร์ และจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 มี.ค.64)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (8 มี.ค.64)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เค เอส อ๊อคต้าเทค จำกัด(8 มี.ค.64)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจาพาเทคเซนเตอร์(8 มี.ค.64)  
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 3 เครื่อง (8 มี.ค.64)  
 ประกวดราคาซื้อรถประกอบอาหารอเนกประสงค์เคลื่อนที่  Milk truck แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา  (19 ก.พ.64)  
ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-662 กทม. และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 ก.พ.64)  
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ (17 ก.พ.64)  
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่ง <9 ก.พ.64>  
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <19 ม.ค.64>  
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 006/2564  <8 ม.ค.64>  
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <28 ธ.ค.63>  
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <28 ธ.ค.63>  
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <23 ธ.ค.63>  
 สัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 138 รายการ <18 ธ.ค.63>  
 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 <9 ธ.ค.63>  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาเช่าเลขที่ 1/2564   ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563  <9 ธ.ค.63>  

 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ษง-1862 กทม., จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ และจ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 68 อัน  <4 ธ.ค.63>

 
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ก.ป.ศ.14)จำนวน 5000 เล่มโดยวิธีเจาะจง <24 พ.ย.63>  
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29 ต.ค.63>  
จ้างก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตารางแสดงวงเงิน  <15 ต.ค.63>