สัญญาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ (30 มี.ค.64)  
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,699,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (25 มี.ค.64)  
สัญญาเช่าห้องประชุมและโปรเจคเตอร์ และจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 มี.ค.64)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (8 มี.ค.64)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เค เอส อ๊อคต้าเทค จำกัด(8 มี.ค.64)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจาพาเทคเซนเตอร์(8 มี.ค.64)  
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 3 เครื่อง (8 มี.ค.64)  
 ประกวดราคาซื้อรถประกอบอาหารอเนกประสงค์เคลื่อนที่  Milk truck แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา  (19 ก.พ.64)  
ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-662 กทม. และจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 ก.พ.64)  
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ (17 ก.พ.64)  
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่ง <9 ก.พ.64>  
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <19 ม.ค.64>  
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 006/2564  <8 ม.ค.64>  
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <28 ธ.ค.63>  
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <28 ธ.ค.63>  
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <23 ธ.ค.63>  
 สัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 138 รายการ <18 ธ.ค.63>  
 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 <9 ธ.ค.63>  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาเช่าเลขที่ 1/2564   ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563  <9 ธ.ค.63>  

 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ษง-1862 กทม., จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ และจ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 68 อัน  <4 ธ.ค.63>

 
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน(ก.ป.ศ.14)จำนวน 5000 เล่มโดยวิธีเจาะจง <24 พ.ย.63>  
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29 ต.ค.63>  
จ้างก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และตารางแสดงวงเงิน  <15 ต.ค.63>