ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสกัดและตรวจเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  โดยเทคนิค Real-Time PCR แบบมี Internal Control (IC)   จำนวน  ๕๗,๕๐๐  ตัวอย่าง  เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน  ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔  สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลางฯ  ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน (27 ส.ค.64)
 
 
 
 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา และตารางแสดงวงเงินราคากลางการจัดซื้อเครื่องแยกอนุภาคไวรัสฯ จำนวน 1 เครื่อง  (4 มี.ค.64)  
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ และตารางแสดงวงเงินราคากลาง (4 ก.พ.64)  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ และราคากลาง  (4 ก.พ.64)  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (25 ธ.ค.63)  
อส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  และร่างเอกสารประกวดราคา,  ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  4 รายการ  (17 ธ.ค.63)  
 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, ร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน เพื่อลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1  ธันวาคม  2563  ถึงวันที่ 4  ธันวาคม  2563  สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลาง  เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา 30 วัน (1 ธ.ค.63)