มิถุนายน 2564 <7 มิ.ย.64>
 
 
 
 
 
 
 
e-4/2564 ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ <16 ก.พ.64>   
 
 e-2/2564 ประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) <25 ธ.ค.63>   
ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-1/2564 เรื่อง ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-1/2564   เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง