การเสนอราคาในการจ้างก่อสร้างโครงการสถานที่พักพิงสัตว์ เพิ่มเติม  จำนวน 1 โครงการ   <30 ก.ย. 63>
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <25 ก.ย. 63>  
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น)  ปีงบประมาณ 2564  จำนวน 40 เครื่อง <21 ก.ย. 63>  
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ <17 ก.ย. 63>  
ตั๋วรถไฟอลูมิกองคลังจำนวน 1 งาน <17 ก.ย. 63>  
 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และคลังของกรมการขนส่งประจำ 2564 <16 ก.ย. 63>  
ผู้  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  โรงพยาบาลโรงพยาบาลทหารม้าป้องกัน  น้ำสำหรับสัตว์ขนาดบรรจุจำนวน ๑๕,๐๐๐ ขวด  <16 ก.ย. 63>   
ซื้อกระดาษเอกสารขนาด A4 80 แกรมจำนวน 600 ใบและซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ  <9 ก.ย. 63>   
การเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุจำนวน 4 รายการ  <31 ส.ค. 63>  
การสั่งซื้อครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ   <25 ส.ค. 63>    
ซ่อมรถยนต์เลขทะเบียนฮค -4084 กทม.   <20 ส.ค. 63>  
 
เหมาเหมารวมและติดตั้งอุปกรณ์กองคลังจำนวน 1 งาน  <24 ก.ค. 63>  
 จ้างพิมพ์ขนมรับเงิน (ก.ท. 14) จำนวน 5000 เล่ม <15 ก.ค. 63>  
 จัดซื้อถุงเวชภัณฑ์, วัสดุและการแพทย์, และวัสดุจำนวน 22 รายการ  <2 ก.ค. 63>  
ข้าศึกซื้อเครื่องระบาดสัตว์ติดเชื้อเพื่อควบคุมโรคระบาดเมียหลวงทุ่งพญาไทราชเทวีจำนวน 3 ชุด <1 ก.ค. 63>  
 
ซื้อสำนักงาน, สำนักงาน, บ้านงานครัวและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 116 รายการโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง <22 มิ.ย. 63>  
เหมาเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศตั้งพื้นหรือทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยาจำนวน 32 เครื่องโดยวิธีปกติทั่วไป<16 มิ.ย. 63>  
การเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 17 รายการและจ้างเหมาทำป้ายชื่องานพร้อมติดตั้งจำนวน 14 ป้ายโดยวิธีการสุ่ม  <4 มิ.ย. 63>  
การเสนอราคาจ้างลูกน้องกันสาดกลุ่มการเงินกองคลัง  <1 มิ.ย. 63>  
ซื้อครุสำนักงานจำนวน 10 รายการโดยวิธีปกติสุ่ม <29 พ.ค. 63>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการโดยวิธีการสุ่ม<14 พ.ค. 63>  
พนักงานจ้างระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจำนวน 1 ระบบด้วยวิธีการทำงานอัตโนมัติ (e-bidding)  <13 พ.ค. 63>   

จ้งก่อสร้างระบบไร้รางระบบไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าและระบบรางไบรท์จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตรวจสอบ  <12 พ.ค. 63> 

 
 
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการจัดสัปดาห์และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำกองที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563) <7 เม.ย. 63>  
 การประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป  จำนวน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม <2 เม.ย.63>  
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <27 มี. ค.63>  
 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <2 มี.ค.63>  
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ษง1861 <25 ก.พ.63>  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ <17 ก.พ.63>  
 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ.14)จำนวน 7,200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17 ก.พ.63>  
 ซื้อกระดาษ A4 80แกรม จำนวน700รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <11 ก.พ.63>  
การจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และนิทรรศการ  จำนวน  1  งาน <20 ม.ค.63>  
ซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 3,684 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <24 ธ.ค.62>  
ซื้อกล่องใส่เอกสารพร้อมฝา จำนวน 200 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง <23 ธ.ค.62>  
  จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารไปเก็บที่โรงพัสดุ กองคลัง ณ ศูนย์ราชการ กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <17 ธ.ค.62>  
 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ <17 ธ.ค.62>  
ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 137 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <11 ธ.ค.62>  
จ้างบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง  <2 ธ.ค.62>  
จ้างทำตรายาง ตามตัวอย่าง จำนวน 50 อัน <29 พ.ย.62>  
ซื้อวัตถุดิบจำนวน 9 รายการ <26 พ.ย. 62>  
จ้รถไฟสะอาดโรงเก็บกองคลังโดยวิธีการสุ่มความถี่<20 พ.ย. 62>  

การเสนอราคาแถวกองก่อสร้างรั้วคส. เหล็กระแนงจำนวน 1 ด้วยวิธีงานพนักงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-เสนอราคา) <18 พ.ย. 62>

 
การเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 7 รายการ  <18 พ.ย. 62>  
พิมพ์ข้อความจำนวน 3 รายการ <31 ต.ค. 62>  
 ซื้อรถฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 30 คัน <29 ต.ค. 62>  
 ซ่อมรถยนต์จำนวน 2 คัน   <24 ต.ค. 62>  
 ราเหมาเหมาบริการเมินประจำแยก 3 จำนวน 2 รายการ  <8 ต.ค. 62>