ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 2 รายการด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  <23 ก.ย.63>
 จ้างซ่อมแซมประตูอลูมิเนียม กองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <18 ก.ย.63>  
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15 ตัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <14 ก.ย.63>  
ในสัญญาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ <2 ก.ย.63>  
 
 สัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮค-4084 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <21 ส.ค.63>  
 ซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบจำนวน 2 ตู้ <19 ส.ค.63>  
 จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร จำนวน 1 งาน,จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 2 เครื่อง และซื้้อเคร่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network  แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง  <18 ส.ค.63>  
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ.14 จำนวน 5000 เล่ม <31 ก.ค.63>  
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุการเกษตร จำนวน 22 รายการ  <31 ก.ค.63>  
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ  <31 ก.ค.63>  
ในสัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมและติดตั้งอุปกณ์ไฟฟ้า  กองคลัง จำนวน 1 งาน  <30 ก.ค.63>  
ซื้อเครื่องกำจัดซากสัตว์ติดเชื้อฯ  <29 ก.ค.63>  
 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ และ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 116 รายการ <17 มิ.ย.63>  
 โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 32 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <17 มิ.ย.63>  
สัญญาจ้างปรับปรุงกันสาดกลุ่มการเงิน กองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <9 มิ.ย.63>  
จ้างเหมาทำป้ายชื่อกลุ่มงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ป้าย  จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <9 มิ.ย.63>  
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <29 พ.ค.63>  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาเลขที่  10/2563  ลงวันที่  22 พฤษภาคม  2563   <22 พ.ค.63>  
 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <18 พ.ค.63>  
 
ประกวดราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน15,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <24 เม.ย.63>  
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <31 มี.ค.63>  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) <25มี.ค.63>  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้และนิทรรศการ จำนวน 1 งานด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)<5ก.พ.63>  
ซื้อกระดาษทิชชู่ชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 3684 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <26 ธ.ค.62>  
จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสารไปเก็บที่โรงเก็บพัสดุ กองคลัง ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <23 ธ.ค.62>  
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <28 พ.ย.62>  
จ้างทำความสะอาดโรงเก็บพัสดุ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <26 พ.ย.62>  
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที(แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น)ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 39 เครื่อง  <21 พ.ย.62>   
 จ้างซ่อมรถยนต์จำนวน 2 คัน <29 ต.ค.62>   
 ข้อมูลสาระสำคัญของใบสั่งจ้างเลขที่ บจ.001/2563 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562  <9 ต.ค.62>