ประกวดราคาซื้อเครื่องกำจัดซากสัตว์ฯ จำนวน 3 ชุด  <29 พ.ค.63>