ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ e-12/2563 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมา บริการทำความสะอาดภายในกรมฯ ปีงบประมาณ 2564 และตารางแสดงวงเงินราคากลาง <9 ก.ย.63> 
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน  2  รายการ  (เลขที่ e – 11/2563)   ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563  <30 ก.ค.63>   
 
 
 
 ขอส่งประกาศเชิญชวน เลขที่ e-7/2563  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์,วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุการเกษตรจำนวน 22 รายการ <7 พค.63>  
 
ประกวดราคาที่ e-4/2563 ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ  <19 ก.พ.63>  
ประกาศ ประกวดe-2/2563 ราคาซื้อ GMS สำเร็จรูป จำนวน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม <6 ม.ค.63>