ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 025/2565 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย.65)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 024/2565 ลงวันที่  21 กันยายน 2565   (27 ก.ย.65)
 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 020/2565  (15 ก.ย.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 021/2565  (15 ก.ย.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 28/2565  (8 ก.ย.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2รายการโดยวิธีคัดเลือก  (1 ก.ย.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 018/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 021/2565 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 019/2565 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 015/2565 ลว. 11 ส.ค. 2565, ใบสั่งซื้อเลขที่ 016/2565 ลว. 11 ส.ค. 2565 และใบสั่งซื้อเลขที่ 017/2565 ลว. 11 ส.ค. 256 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (23 ส.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค.65)  
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (15 ส.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 24/2565, 25/2565, 26/2565 ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่  20 มิถุนายน  2565 (11 ก.ค.65)  
จัดจ้างสิ่งพิมพ์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (22 มิ.ย.65)  
 
จ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 88 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(26 พ.ค.65)  
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 9 พ.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  ( 6 พ.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 500 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( 28 เม.ย.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ ( 21เม.ย.65)  
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2565 (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)  ( 18 เม.ย.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  ( 30 มี.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ  ( 29 มี.ค.65)  
 
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (5 สัญญา) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ( 11 มี.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ( 7 มี.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ 17/2565   ( 7 มี.ค.65)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้าง เลขที่ บจ.011/2565  ( 28 ก.พ.65)  
 
ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 35 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ( 20 ม.ค.65)  
ข้อมูลซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการโดยวิธีเแพาะเจาะจง  ( 10 ม.ค.65)  
 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮค-4084 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 10 ม.ค.65)  
 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ-662 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 22 ธ.ค.64)  
 จ้างเหมาขนย้ายเอกสารของเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โดยงิธีเฉพาะเจาะจง ( ธ.ค.64)  
 จ้างทำฉากกั้นอะคริลิคใส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ธ.ค.64)  
 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-7519 กทม.จำนวน4เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.64)  
 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-7519 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย.64)  
 จ้างเหมาะบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเจาะจง (24 พ.ย.64)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ฯ จำนวน 270 หีบ (3,240 ม้วน) (19 พ.ย.64)  
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที (แบบมีระบบสำหรับการทำงาน มัลติฟังก์ชั่น)ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 41 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15พ.ย.64)  
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 พ.ย.64)  
ซื้อครุภัณฑ์คอมฯ จำนวน 4 รายการและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย.64)  
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสกัดและตรวจเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยเทคนิค Real-Time PCR แบบมี Internal Control(IC)จำนวน 57,500 ชุด  (1 พ.ย.64)  
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (18 ต.ค.64)