ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  ๓  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <27 ก.ย.65> 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ  <24 ก.ย.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <22 ก.ย.65>   
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนามจำนวน  ๔  รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  <21 ก.ย.65>   
ผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จำนวน ๔๑ เครื่อง <19 ก.ย.65>   
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 <16 ก.ย.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 <14 ก.ย.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร  ขนาด A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <7 ก.ย.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <7 ก.ย.65>   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัมฯ จำนวน 16,000 ลิตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   <23 ส.ค.65> 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <23 ส.ค.65> 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <23 ส.ค.65> 

 

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <19 ส.ค.65> 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <5 ส.ค.65>   
ผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก <2 ส.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 12 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <2 ส.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <1 ส.ค.65>   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ  <18 ก.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดตรวจรถยนต์หมายเลข ทะเบียน ฮฉ-9571 กทม. จำนวน 1 คัน <30 พ.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <24 พ.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 88  อัน  <17 พ.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 300 รีม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <3 พ.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด  A๔ ๘๐ แกรม จำนวน ๕๐๐ รีม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <11 เม.ย.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <11 เม.ย.65>   
 
 
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <23 มี.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารโรงเก็บพัสดุฯ จำนวน 1 งาน <17 มี.ค.65>   
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <11 มี.ค.65>   
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   <4 มี.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮธ-๕๖๐ กทม. จำนวน ๑ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<15 ก.พ.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮธ-5060 กทม.จำนวน ๑ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <15 ก.พ.65>   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <7 ก.พ.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  <7 ก.พ.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน  1 คัน ตามประกาศประกวดราคาที่ e-4/2565  ลงวันที่  7 มกราคม  2565 <31 ม.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานพักฟื้นแม่พันธุ์โคนมหยุดรีดนม จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก <25 ม.ค.65>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน  ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14 ม.ค.65>   
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮค-4084 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <23 ธ.ค.64>   
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <15 ธ.ค.64>   
จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร จำนวน  ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14 ธ.ค.64>   
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮจ-๖๖๒ กทม. จำนวน ๑ คัน   <7 ธ.ค.64>   
ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 35 รายการ <3 ธ.ค.64>   
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <25 พ.ย.64>   
 ผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๗๕๑๙ กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <23 พ.ย.64>   
 
ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ-๗๕๑๙ กทม. จำนวน  ๔  เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17 พ.ย.64>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูฯ จำนวน ๒๗๐ หีบ (๓,๒๔๐ ม้วน)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <2 พ.ย.64>   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <19 ต.ค.64>  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จำนวน  ๒ รายการ  <14 ต.ค.64>