สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนประจำปี งบประมาณ 2565 <5 ต.ค.65>