ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 041/2566   (27 ก.ย. 66)    
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 032/2566   (27 ก.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 030/2566  (22 ก.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 031/2566  (20 ก.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 038/2566  (8 ก.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 029/2566 (6 ก.ย. 66)   
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 034/2566    (25 ส.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 026/2566   (23 ส.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 025/2566   (23 ส.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 5/2566  (22 ส.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 034/2566 (16 ส.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาเลขที่  17/2566  (27 ก.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาเลขที่  4/2566 (21 ก.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 023/2566  (18 ก.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 022/2566 (13 ก.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ทั้งหมด 11 สัญญา (3 ก.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาจ้างเลขที่  4/2566   (28 มิ.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 021/2566 (27 มิ.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 027/2566 (26 มิ.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 030/2566 (19 มิ.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่  028/2566 (15 มิ.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 029/2566 (14 มิ.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๒๖/๒๕๖๖  (9 มิ.ย. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 015-019/2566 (30 พ.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 015/2566- 019/2566  ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566  (30 พ.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๒๐/๒๕๖๖  ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖   (29 พ.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 014/2566   (3 พ.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ บซ.013/2566  (26 เม.ย. 66)   
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 015/2566 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566   (3 เม.ย. 66)   
 
 
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 103 อันฯ  (9 มี.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 016/2566  (9 มี.ค. 66)  
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ของใบสั่งซื้อเลขที่ 010/2566 (23 ก.พ. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 400 รีม(16 ก.พ. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 008/2566 ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2566  (14 ก.พ. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 014/2566  (10 ก.พ. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาขนย้ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 66)   
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 007/2566 (23 ม.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 009/2566 (19 ม.ค. 66)   
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค. 65)   
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 65)   
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น ) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 41เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 ธ.ค. 65)   
ส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาเช่าเลขที่  1/2566 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (19 ธ.ค. 65)   
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 (16 ธ.ค. 65)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาซื้อขายเลขที่ 003/2566 (15 ธ.ค. 65)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ฯ ปี 2566 (8 ธ.ค. 65)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ  (22 พ.ย.65)  
 
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖   (19 ต.ค.65)