ข้อมูลสาระสำคัญจ้างเหมาขนย้ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 66)   
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งซื้อเลขที่ 007/2566 (23 ม.ค. 66)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของใบสั่งจ้างเลขที่ 009/2566 (19 ม.ค. 66)   
ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26 ธ.ค. 65)   
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ธ.ค. 65)   
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า 45 แผ่นต่อนาที (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น ) ปีงบประมาณ 2566 จำนวน 41เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 ธ.ค. 65)   
ส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาเช่าเลขที่  1/2566 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (19 ธ.ค. 65)   
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 (16 ธ.ค. 65)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาของสัญญาซื้อขายเลขที่ 003/2566 (15 ธ.ค. 65)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ฯ ปี 2566 (8 ธ.ค. 65)   
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ  (22 พ.ย.65)  
 
ขอส่งข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖   (19 ต.ค.65)