ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่และทรัพย์สิน ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน  <29 ก.ย.66>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่นต่อนาที  (แบบมีระบบสำหรับการทำงานมัลติฟังก์ชั่น)   ปีงบประมาณ 2567   จำนวน 43 เครื่อง <29 ก.ย.66>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน <29 ก.ย.66>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโถส้วมห้องน้ำหญิงชั้นบน กองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<29 ก.ย.66>
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ  จำนวน 30 คัน  <19 ก.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 117 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <18 ก.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <15 ก.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำลายหนังสือราชการ ของกองคลัง  ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึงปี พ.ศ. 2555 (จำนวน 920 กล่อง) จำนวน 1 งาน  <8 ก.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <30 ส.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานหน่วยงาน ของกองคลัง จำนวน  1  งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <18 ส.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17 ส.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <17 ส.ค.66>  
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน  ก.ป.ศ. 14 (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน  10  กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <4 ส.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <13 ก.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดซื้อโบไวน์คาล์ฟซีรัมฯ  จำนวน  14,000  ลิตร  ตามประกาศประกวดราคาที่  e-2/2566   <7 ก.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <6 ก.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการและ  ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง กองคลัง จำนวน 1 งาน  <19 มิ.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายเอกสาร จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <15 มิ.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางตามตัวอย่าง จำนวน 36 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <12 มิ.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  5 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <12 มิ.ย.66>  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนโคทรงเลี้ยงในโครงการเลี้ยงสัตว์ปลดระวางฯ    จำนวน 1  โครงการ  ตามประกาศประกวดราคาที่ e-4/2566  <2 มิ.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือแขวน พร้อมเติมน้ำยา จำนวน 32เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <31 พ.ค.66>  
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ <25 พ.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22 พ.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <22 พ.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <16 พ.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <26 เม.ย.66>
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80  แกรม จำนวน 300 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <20 เม.ย.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 114 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <23 มี.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน  ฮจ-๖๖๒ กทม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <16 มี.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกมีฝาปิด และล้อเลื่อน จำนวน 1,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <16 มี.ค.66>  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <14 ก.พ.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน  2  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <13 ก.พ.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <3 ก.พ.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  5  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<31 ม.ค.66>  
ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สอ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ <17 ม.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <13 ม.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <10 ม.ค.66>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ.14 (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <19 ธ.ค.65>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <15 ธ.ค.65>  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ  <6 ธ.ค.65>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ <25 พ.ย.65>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  <22 พ.ย.65>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 316 หีบ (3,792 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <9 พ.ย.65>  
 
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จำนวน ๒ รายการ   <19 ต.ค.65>