ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  5  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง<31 ม.ค.66>
ขอส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สอ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ <17 ม.ค.66>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <13 ม.ค.66>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   <10 ม.ค.66>
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ.14 (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 20 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  <19 ธ.ค.65>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <15 ธ.ค.65>  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ  <6 ธ.ค.65>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ <25 พ.ย.65>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  <22 พ.ย.65>  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษทิชชูชนิดม้วนใหญ่ จำนวน 316 หีบ (3,792 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <9 พ.ย.65>  
 
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  จำนวน ๒ รายการ   <19 ต.ค.65>