รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะพนักงานเงินทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานธุรการ
ชี 
 <18 ก.ค.66