คู่มือโปรแกรมสาธิต ระบบประกาศด้วยวิธีการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์