คำสั่งกองคลัง เรื่อง    สั่ง ณ วันที่
ที่ 34/2565 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 6 กย. 65
ที่ 3/2563 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 3 กพ. 63
ที่ 4/2562 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 15 มค. 62