คำสั่งกองคลัง เรื่อง    สั่ง ณ วันที่
ที่ 233/2565 มอบหมายให้ข้าราชปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 2 มี.ค.65
ที่ 888/2564 มอบหมายให้ข้าราชปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
<ยกเลิกคำสั่งเลขที่ 888/2564 ใช้คำสั่งเลขที่ 233/2565แทน >
25 ตค. 64
ที่ 3/2563 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 3 กพ. 63
ที่ 4/2562 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 15 มค. 62