ประกวดผลงานการจัดความรู้ของกรมปศุสัตว์ ปีพ.ศ.2559 
 
คณะกรรมการเข้าทำการตรวจประเมิน
 
ณ กองคลัง วันที่ 1ก.ค.59 เวลา 10.45น.